Mitä on sydänturvallisuus?

In English below

Sydänturvallisuus muodostuu eritoten ihmisten elvytysosaamisesta sekä mahdollisuudesta saada sydäniskuri eli defibrillaattori käyttöön minuuttien sisällä. Kun olemme sydänturvallisessa maassa, kunnassa tai vaikkapa työpaikassa, olemme paikassa, jossa sydänpysähdystilanteesta selviäminen on todennäköistä.

Sydänturvallisuutta voidaan parantaa lisäämällä sydäniskurien saavutettavuutta ja määrää sekä kohentamalla ihmisten elvytysvalmiutta ensiapukoulutuksissa tai elvytysvalmennuksissa. Sydänturvallisessa paikassa sydäniskuri on saatavilla käyttöön alle viidessä minuutissa.

Onko Suomi sydänturvallinen?

Ei jokaiselle. – Sydänturvallisuus keskittyy tietyille alueille eikä jakaudu yhdenvertaisena.
Joka päivä vähintään kahdeksan suomalaisen sydän pysähtyy yllättäen sairaalan ulkopuolella. Heistä vain alle puolet saa elvytystä ennen ensihoidon saapumista paikalle.

Sydänpysähdystilanteen tekee vaikeaksi se, että apua on saatava minuuttien sisällä. Kun koko Suomen osalta ensihoidon keskimääräinen tavoittamisviive kaikkein kiireellisimmissä AB-tehtävissäkin on 19 minuuttia, tilanne potilaan kannalta on musertava. Siksi ensimmäisen paikalle osuvan henkilön rooli potilaan selviämisessä on kriittinen.

Jotta Suomea voisi tulevaisuudessa sanoa sydänturvalliseksi maaksi, tulisi maallikoiden roolia osana sydänpysähdyspotilaan hoitoketjua vahvistaa ja rekisteröityjen sydäniskureiden määrää useilla alueilla lisätä defibrillointiviiveen lyhentämiseksi. On tärkeä muistaa, että vaikka paineluelvytyksellä pystytään osittain korvaamaan sydämen työtä eli ylläpitämään verenkiertoa, niin sydäniskurin käyttö on ainoa keino palauttaa sydän lyömään normaaliin tahtiin.

Suomen sydänturvallisuus verrattuna muihin maihin

Sydänliiton yhdessä Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Elvytysneuvoston kanssa hallinnoimassa sydäniskurien paikannus- ja rekisteröintipalvelussa defi.fi:ssä on tällä hetkellä noin 9 500 sydäniskuria, kun esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan vastaavissa palveluissa on kummassakin noin 20 000 laitetta.

Suomessa ei myöskään ole monen Euroopan maan tavoin käytössä järjestelmää, jossa vapaaehtoiset ja elvytyskoulutuksen saaneet maallikot pystyttäisiin hälyttämään elvytystilanteeseen hätäkeskuksen kautta. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että panostamalla maallikkoelvytyksen kehittämiseen ja sydäniskurien saatavuuteen, sydänpysähdyksestä selviytyminen pystytään jopa kaksinkertaistamaan.

Väestö Suomessa ikääntyy ja keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin. Tämä tuo painetta ensihoidolle toimia yhä vahvemmin kaupunkialueilla, mutta samaan aikaan harvaanasutun maaseudun tavoittamisviive on vaarassa kasvaa entisestään. Ensihoidon haasteena on turvata palvelut riittävän tasapuolisesti koko maahan. Siksi kuntien yhdessä hyvinvointialueiden kanssa on tärkeä olla tietoisia omasta sydänturvallisuuden tasostaan sekä keinoista parantaa sitä.

Sydänturvallisuus kuntien turvallisuussuunnitelmiin ja kuntamarkkinointiin

Sydänturvallisuus on Suomessa vielä varsin uusi ja tuntematon käsite, eikä sitä ole vielä huomioitu esimerkiksi kuntien turvallisuussuunnittelussa. Siksi Sydänliitto käynnisti syyskuussa 2020 yhteistyön Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa sydänturvallisuuden mittareiden määrittämiseksi, joiden pohjalta tämä Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelu on toteutettu.

Kun kunnille ja hyvinvointialueille voidaan osoittaa niiden sydänturvallisuuden taso ja samalla voidaan tarjota konkreettisia toimintaehdotuksia sen parantamiseksi, on työhön helpompi lähteä. Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelu on tarkoitettu erityisesti kuntien turvallisuuspäättäjille sydänturvallisuuden kehittämisen työkaluksi. Lisäksi se toimii kuntalaisille sydänturvallisuuden tärkeänä tietolähteenä.

Palvelun myötä sydänturvallisuus nähtäneen useammin osana kuntien turvallisuussuunnitelmia tai hyvinvointikertomuksia, miksei myös sydänturvallisten kuntien markkinoinnissa.

Sydänturvallisuuteen liittyviä verkkosivuja ja -palveluita

Sydäniskureista Sydänliiton verkkosivuilla

Defi.fi – Sydäniskureiden paikannus- ja rekisteröintipalvelu

Löydä lähin sydäniskuri 112 Suomi -sovelluksesta


What is heart safety?

Heart safety consists primarily of people having knowledge of cardiopulmonary resuscitation (CPR) and the ability to apply an automated external defibrillator (AED) within minutes. When we are in a heart-safe country, municipality or workplace, for instance, we are in a place where it is likely that you will survive if your heart stops.

Heart safety can be improved by increasing the availability and number of AEDs and by improving people’s preparedness to use them through first aid and CPR training. In a heart-safe place, an AED must be available for use within five minutes.

Is Finland heart safe?

Not for everybody. Heart safety is focused in specific areas and is not the same for everyone.

Every day, at least eight people in Finland suddenly suffer cardiac arrest outside a hospital. Fewer than half of them will have received CPR before paramedics arrive at the scene.

Cardiac arrest is difficult because that help is needed within minutes. When the average delay before emergency treatment reaches people even in the most urgent AB-class emergencies is 19 minutes. That is a desperate situation for the patient. Which is why the action taken by the first person on the scene is critical to the survival of the patient.

If Finland is to be regarded as a heart-safe country in the future, we need to strengthen the role of lay people in the chain of treatment of cardiac arrest patients and to increase the number of easily accessible AEDs so as to lessen the delay before a defibrillator is used. It is important to understand that although pressure resuscitation can in part replace the beating of the heart, and thereby keep the blood circulating, using a defibrillator is the only way to get the heart to return to beating at a normal pace.

Finnish heart safety compared to other countries

The automated external defibrillator (AED) location and registration service, defi.fi, which is run by the Finnish Heart Association in cooperation with the Finnish Red Cross and the Finnish Resuscitation Council, at present has about 9,500 AEDs, whereas in both Sweden and Denmark the corresponding services have some 20,000 AEDs.

Also, unlike many European countries, Finland does not have a system which allows volunteers and CPR-trained lay people to be called in through the emergency services to help in a cardiac emergency. International examples show that improved CPR training for lay people and greater availability of defibrillators can almost double the odds of someone surviving cardiac arrest.

Finland’s population is growing older and more urban. This increases the pressure on the emergency services in cities, but at the same time the delay for the services to reach patients in sparsely populated areas is at risk of getting longer. A challenge for first aid services is to provide sufficient services in a way that is fair over the whole country. This is why municipalities and well-being services counties need to be aware of their own heart-safety levels and how they can improve them.

Heart safety in municipal safety plans and marketing

Heart safety is still quite a new and unknown concept in Finland, and it has not, for instance, been acknowledged in municipal safety planning. That is why in September 2020 the Finnish Heart Association started a collaboration with the VTT Technical Research Centre of Finland to specify measurements of heart safety. These specifics form the basis of this Heart-safe Finland web service.

When municipalities and well-being services counties can be shown their level of heart safety and at the same time be offered concrete suggestions for improving their levels, it is easier to get to work. The Heart-safe Finland web service is intended to be a tool for the people who make safety decisions in municipalities to improve heart safety. In addition to which, it provides key information about heart safety for the general population in the municipalities.

Through this service, heart safety is more likely to become part of the safety plans or well-being reports of municipalities, and why not also in the marketing of heart-safe municipalities.

Heart-safety related websites and services

Defi.fi – Location and registration of automated external defibrillators (AEDs)

Find the nearest defibrillator by using the 112 Suomi app